Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

9 đại trí huệ của người xưa khiến đời sau ngàn năm còn muốn học

Người đại thiện như nước, ở chỗ thấp mà không tranh giành. Người đại trí giả ngu, không cậy mình thông minh! 1. Người đại thiện như nước, ở chỗ thấp mà không tranh giành Trong chương 8, Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: “Người thiện vào bậc cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho... xem chi tiết