người xấu không ở khuôn mặt mà ở nhân phẩm, cách sống

Người xấu không ở khuôn mặt mà ở nhân phẩm, cách sống

– Bạn có thể THIẾU TIỀN, nhưng không được THIẾU ĐỨC.

– Bạn có thể THẤT NGÔN, nhưng không được THẤT TÍN.

– Bạn có thể NGÃ XUỐNG, nhưng không được QUỲ XUỐNG.

– Bạn có thể CẦU DANH, nhưng không được ĐẠO DANH.

người xấu không ở khuôn mặt mà ở nhân phẩm, cách sống
người xấu không ở khuôn mặt mà ở nhân phẩm, cách sống

– Bạn có thể SUY SỤP, nhưng không được BIẾN CHẤT.

– Bạn có thể BUÔNG LỎNG, nhưng không được BUÔNG THẢ.

– Bạn có thể LÃNG MẠN, nhưng không được SÀM SỠ.

– Bạn có thể HƯ VINH, nhưng không được GIẢ DỐI.

– Bạn có thể BÌNH THƯỜNG, nhưng không được TẦM THƯỜNG.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn