không có người vô dụng, chỉ có tài năng chưa được phát hiện 1

Để lại ý kiến của bạn