vạn sự trên đời đều tùy duyên nhưng bạn đã thật sự hiểu nó chưa 1

Để lại ý kiến của bạn