tướng do tâm sinh, phụ nữ phúc hậu, phú quý, chẳng lo một đời không được phúc báo nếu có 25 tướng tâm này 1

Để lại ý kiến của bạn