tình cảm giữa người với người, cứ nhạt một chút sẽ tốt 2

Để lại ý kiến của bạn