Lời Phật Dạy 

Trời cao có mắt gieo nhân nào sẽ gặt được quả ấy

Đức là cái gốc làm người. Người coi trọng đức một khi gặp việc thiện thì sẽ vui vẻ làm. Người làm việc thiện cho dù không cầu người khác báo đáp nhưng Thiên lý rõ ràng, sẽ nhất định ban phúc báo, quả thiện cho họ. Có người thậm chí còn vì làm việc thiện mà thay đổi được... xem chi tiết