Lời Phật Dạy 

Vị tha không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi được tương lai

Đối với mỗi chúng ta, gặp đạo tặc là việc không ai muốn cả. Tuy nhiên đối với các bậc Thánh nhân mà nói, đó không nhất định là điềm xấu, thậm chí lại là việc tốt. Dưới đây là câu chuyện nhỏ lưu truyền về một bậc cao tăng khi bất ngờ gặp phải đạo tặc. Cao tăng và... xem chi tiết