Người quân tử xét lại bản thân mình, kẻ tiểu nhân thường than trời oán đất

Một chính nhân quân tử, thường xuyên tìm những thiếu sót ở bản thân mình mà không trách cứ người, khi đó người ấy dù không tu đạo nhưng đã ở trong đạo rồi. Làm một người can đảm đối mặt với khó khăn Lão Tử giảng: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực,... xem chi tiết