Bài Học Cuộc Sống 

Có nhiều người sinh cùng giờ cùng ngày tháng năm nhưng lại người giàu kẻ nghèo, kẻ sang người hèn?

Sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có kẻ giàu người nghèo. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nghèo túng. Nhưng chung quy lại theo lời Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả thì do kiếp trước chúng ta không biết bố thí mà còn bỏn xẻn, tham lam và ăn cắp nên kiếp này... xem chi tiết