Kỹ Năng Công Sở Phát Triển Bản Thân 

Học giao tiếp từ những nhà lãnh đạo nổi tiếng

Đối với các nhà lãnh đạo quyền lực, những cuộc giao tiếp luôn nắm giữ rất nhiều sức mạnh. Giao tiếp giúp họ đạt được mục đích, và tạo ra sự kết nối với những người khác. Thái độ và cách bạn lựa chọn từ ngữ khi giao tiếp có thể làm cho bạn trở nên thông minh hay ngu... xem chi tiết