Lời Phật Dạy 

Nên hiểu câu nói “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” thế nào?

Giải thích câu nói “thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” có nhiều người cho rằng đó là hàm chỉ về mức độ khó của quá trình tu tập. Hẳn rằng đây là câu nói đề cao tu tại gia: Tu tại gia là quan trọng nhất, vượt trên hai loại còn lại, nghĩa... xem chi tiết