Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Phật chỉ ra 7 nàng dâu điển hình và 10 chuẩn của người vợ tốt

Phật chỉ ra 7 nàng dâu điển hình, người đã kết hôn thì soi chiếu với bản thân, người chưa kết hôn thì làm gương cho mình. Trên đời có 7 nàng dâu điển hình, một là như mẹ, hai là như em, ba là như người cố vấn, bốn là như vợ, năm là như nô tỳ, sáu là... xem chi tiết