Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Danh lợi như mặt trời, mỹ đức như trân bảo

Con người ta ai cũng có ước muốn riêng của mình, có danh lợi, có quyền lực, có tiền bạc, nhưng thực sự thì đâu mới là điều đáng theo đuổi nhất trên thế gian này? Khi đề cập về vấn đề này, dường như mỗi người sẽ có một cách nghĩ riêng. Nói tới lý tưởng sống, những người... xem chi tiết