Lời Phật Dạy 

Ranh giới một ngày là bình minh, ranh giới một năm là mùa xuân, vậy ranh giới một đời là gì?

Bình minh là ranh giới một ngày, mùa xuân là ranh giới một năm, vậy ranh giới một đời là gì mà ta vẫn chưa biết? Người ta thường nói: “Nhất niên chi tế tại vu xuân, Nhất thiên chi tế tại vu thần, Nhất sinh chi tế tại vu cần” (Ranh giới một năm là mùa Xuân, Ranh giới... xem chi tiết