Phát Triển Bản Thân 

Chuyện lão thợ khóa chọn đồ đệ và bài học về đạo đức hành nghề

Bất kể làm ngành nghề gì, đều phải nói đến một từ ‘ĐỨC’, phúc tài bổng lộc đều từ đức mà sinh thành, sự nghiệp có trường tồn hay không cũng từ đức mà ra. Thế nên, đức chính là tiêu chí chọn đồ đệ của lão thợ khóa trong câu chuyện này. Lão thợ khóa cả đời làm ra... xem chi tiết