Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Lặng lẽ giúp người, phúc báo truyền đời

Có thể lặng lẽ giúp đỡ người khác, không khoa trương, không kiêu ngạo thì đó là phẩm chất rất cao quý, Thiên Thượng bảo hộ loại người này, phúc báo cũng dài lâu. Lấy tiền tích góp lặng lẽ tặng người hoạn nạn, phúc báo đến trốn cũng không xong. Trước đây có một vị thư sinh họ Chu,... xem chi tiết