Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

8 tính chất của người thành đạt

1, Mục tiêu lý tưởng: Người Thành công luôn luôn có lý tưởng lớn, lâu dài. Có mục đích rõ ràng cho toàn bộ cuộc đời của mình. Mục tiêu chung đó luôn phải gắn với ích lợi chung, để có sự ủng hộ của nhiều người. Trái lại, với người thường họ chỉ có mục tiêu trước mắt, nhỏ... xem chi tiết