Lời Phật Dạy 

Đức Phật giảng trên đời có 4 kiểu người

Một hôm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni triệu tập các đệ tử lại và thuyết giảng. Đức Phật từ bi hướng mắt nhìn chúng tăng, hé mở miệng châu, giảng: “Ở trên đời, có 4 loại ngựa. Loại thứ nhất là loại ngựa tuyệt hảo. Nó chạy rất nhanh và có thể chạy khoảng 1.000 dặm (khoảng 500 cây... xem chi tiết