Bài Học Cuộc Sống Phát Triển Bản Thân 

Không tranh luận với người không hiểu lý lẽ, bởi vì…

Người ta vẫn thường cho rằng kẻ giỏi hùng biện mới là thông minh. Kỳ thực, bậc trí giả lại hiểu rằng, nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Tranh biện với người không có lý lẽ chỉ làm mất thời gian của chính mình. Tôi nhớ, năm đó sau khi tốt nghiệp... xem chi tiết