Bài Học Cuộc Sống 

Lửa thử vàng, vàng thử lòng người

Đối đãi với người bằng thiện tâm, không tính toán thiệt hơn mới có thể cảm hóa được lòng người. Sống chân thật và xem nhẹ tiền tài thì mới không bị tiền làm con tim lay động. Có lẽ tôi đã làm được hai điều này nên mới bước qua được cửa ải chọn nàng dâu của gia đình... xem chi tiết