Bài Học Tiền Bạc Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Làm giàu đã khó, nhưng làm giàu như thế nào để không bao giờ bị mất phước báu!

Theo quan điểm của nhà Phật, ông trời không can dự vào việc thành bại, được mất của con người mà nguồn gốc sâu sa chính là do nhân quả. “Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: – Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có... xem chi tiết