Phát Triển Bản Thân 

Khi bạn đủ niềm tin vào bản thân không gì là không thể

Cố gắng, không phải vì muốn khiến ai cảm động, cũng không phải là làm cho ai xem, mà là để bản thân có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn mà mình ghét bất cứ khi nào, và để có được quyền lợi của bản thân mình, sống một đời theo cách mình muốn. Mỗi ngày mà hiện tại... xem chi tiết