Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông, hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên Bất cầu bất khổ..!!! Nam Mô A Di Đà Phật… Bốn Câu Thơ Người Học Phật... xem chi tiết