Bài Học Cuộc Sống 

Đừng tham lợi nhỏ trước mắt mà đi sai đường

Lợi ích trước mắt chính là thứ cám dỗ nguy hiểm, nó có thể khiến con người ta lầm đường lạc lối, thậm chí đánh mất cả tương lai, đặc biệt là trong vấn đề giáo dục con cái. Người xưa thường nói: “Trong miếng mồi ngon tất có con cá chết”. Lời nói đó vô cùng đúng, nhất là... xem chi tiết