Dùng nhân đối với người, dùng nghĩa đối với mình

Cổ nhân từng dạy: dùng nhân để yên lòng người, dùng nghĩa để quy chính mình. Hãy dễ với người và khó với mình. Bậc đại Nho đời Tây Hán là Đổng Trọng Thư đã có kiến giải và giải thích phi phàm về sự khác biệt giữa nhân và nghĩa trong tác phẩm “Xuân Thu phồn lộ”. Đọc mà... xem chi tiết