nắm chắc được 2 điều này, dù đi đến chân trời góc bể cũng không sợ người đào thải Phát Triển Bản Thân 

Nắm chắc được 2 điều này, dù đi đến chân trời góc bể cũng không sợ người đào thải

Tư Mã Ý xác thực là một đời thành công, không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cả đời tranh đấu ngược xuôi tranh giành thiên hạ nhưng cuối cùng tất cả lại phải rơi vào tay nhà Tư Mã Ý. Nếu nói gia tộc Tư Mã là gia tộc hùng mạnh thì... xem chi tiết