Bạn và tôi

Bạn & tôi đều xuất phát như nhau, đó là được có mặt trên cuộc đời này. Bạn và tôi đều có điểm giống nhau, đó là cố gắng vun xới cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn và tôi đều nhận được những thành quả sau một quá trình dài cố gắng. NHƯNG … Sinh... xem chi tiết