Sống một kiếp người

Sống một kiếp người, bình an là được

Hai bánh bốn bánh, chạy được là được

Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được

Người giàu người nghèo, hòa thuận là được.

Ông xã về trễ, miễn về là được.

Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được

Tất cả phiền não, biết xả là được

Kiên trì cố chấp, biết quên là được

Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

sống một kiếp người

Không phải có tiền muốn gì cũng được

Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được

Ai đúng ai sai, trời biết là được

Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.

Thiên địa vạn vật tùy duyên là được

Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được

Nói nhiều như vậy, hiểu được là được

Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn