nước vì ở nơi thấp mà trở thành biển lớn, người biết hạ mình mới thành vua 1

Để lại ý kiến của bạn