Nhân nào quả đó

Làm người ở cõi nhân hoàn

Mấy ai đầy đủ vẹn toàn được đâu

Lúc vinh hoa, lúc sang giàu

Rồi có lúc cũng rơi vào khó khăn

.

Nên đừng vội trách phận rằng

Đời sao lại chẳng công bằng với ta

Lúc nghèo cũng thấy xót xa

Lúc giàu chưa hẳn đã là an vui

.

Đôi khi miệng mở nụ cười

Mà lòng chua chát, ai người hiểu ta ?

Ngỡ đời trầm lặng trôi qua

Ai hay nhân quả chẳng tha phận nào

nhân nào quả đó

Nghiệp đã gieo, tất thọ báo

Đã trồng nhân ớt sao đòi vị cam

Mỗi hành động ta đã làm

Là nhân là nghiệp bám vào đời ta

.

Có thể gần, có thể xa

Đủ duyên thì sẽ nở hoa cho mình

Nhân thiện phước báu tươi xinh

Bằng như nhân ác, đời mình khổ đau

.

Biết vậy nên hãy cùng nhau

Sống đời lương thiện quả sầu khỏi vương

Lòng luôn trải rộng tình thương,

Gieo nhân thập thiện con đường an vui.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn