người không có khẩu đức cũng chính là người không có phẩm đức 1

Để lại ý kiến của bạn