người khiến bạn tổn thương là người mang phước lành đến 1

Để lại ý kiến của bạn