muốn biết một người có nhiều quý nhân hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm này 1

Để lại ý kiến của bạn