miệng nói nhiều lời ác, vận mệnh, phúc báo cũng xấu ác theo 1

Để lại ý kiến của bạn