lòng tốt là ngôn ngữ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy 1

Để lại ý kiến của bạn