Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống

Ở đời – không phải vì có hy vọng mới kiên trì mà nhờ kiên trì mới có hy vọng.

Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện.

Không phải vì hiểu biết mới làm việc mà đôi khi nhờ làm việc, mới sanh ra hiểu biết.

Không phải vì trưởng thành mới biết gánh trách nhiệm mà nhờ sống có trách nhiệm, mới thực sự trưởng thành.

Không phải vì giàu có mới chia sẻ mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có.

Không phải vì đột phá mới có thử thách mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá.

đừng thay đổi thứ tự cuộc sống

Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh mà nhờ có đức hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh.

Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc.

Không phải vì có tiền mới học hỏi mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn