Đúng sai và hài hòa, điều gì quan trọng hơn

Đúng sai và hài hòa, điều gì quan trọng hơn

Đúng sai và hài hòa, điều gì quan trọng hơn

Để lại ý kiến của bạn