đời người có 7 ngưỡng, biết bạn đang ở ngưỡng nào để được sống bình an 2

Để lại ý kiến của bạn