Đời người có 3 không nói, 3 không làm, 3 không chơi 1

Đời người có 3 không nói, 3 không làm, 3 không chơi

Đời người có 3 không nói, 3 không làm, 3 không chơi

Để lại ý kiến của bạn