Cuộc đời vốn không trọn vẹn, chớ vì việc nhỏ mà đánh mất đi việc lớn

Cuộc đời vốn không trọn vẹn, chớ vì việc nhỏ mà đánh mất đi việc lớn

Cuộc đời vốn không trọn vẹn, chớ vì việc nhỏ mà đánh mất đi việc lớn

Để lại ý kiến của bạn