có nhiều người sinh cùng giờ cùng ngày tháng năm nhưng lại người giàu kẻ nghèo, kẻ sang người hèn 1

Để lại ý kiến của bạn