Cách gieo trồng và giữ gìn phước đức muôn đời

Trong bài Kinh Phước Đức, Phật đã dạy 10 cách gieo trồng phước đức để cuộc đời bình an, để phúc cho con cháu mai sau.

Luôn gần gũi người hiền

Lánh xa kẻ xấu ác

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất.

Biết chọn môi trường tốt

Để làm các việc lành

Cùng hướng về đường thiện

Là phước đức lớn nhất

Siêng học lại giỏi nghề

Biết giữ gìn đạo đức

Biết nói lời ái ngữ

Là phước đức lớn nhất.

Biết hiếu dưỡng cha mẹ

Thương yêu gia đình mình

Lại làm nghề thích hợp

Là phước đức lớn nhất.

Sống vui vẻ bố thí

Giúp gia đình người thân

Bình đẳng tùy theo duyên

Là phước đức lớn nhất.

Tránh không làm điều ác

Không say sưa nghiện ngập

Siêng năng làm việc lành

Là phước đức lớn nhất.

Biết khiêm cung lễ độ

Để học hỏi điều hay

Nhớ ơn và biết đủ

Là phước đức lớn nhất.

cách gieo trồng và giữ gìn phước đức muôn đời

Biết kiên trì phục thiện

Thân cận bậc hiền Thánh

Siêng năng cùng tu học

Là phước đức lớn nhất.

Sống tinh cần tỉnh thức

Biết quay lại chính mình

Để sống đời giải thoát

Là phước đức lớn nhất.

Làm việc cùng mọi người

Tâm không hề thay đổi

Não phiền dứt, an nhiên.

Là phước đức lớn nhất.

Sau đó Phật xác định bằng một bài kệ:

Ai sống được như vậy Ở đâu cũng hạnh phúc An nhiên và tự tại Vì phước đức vẹn toàn.

Đồng tiền trong xã hội hiện đại có sức ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của chúng ta.

Tuy nhiên, người xưa thường dạy rằng: “Có đức mặc sức mà ăn”.

Đạo đức, phước đức tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng nó là yếu tố để bạn gìn giữ phẩm chất của một con người văn minh, để bảo vệ bạn tránh những chướng ngại trong cuộc sống, để tạo sự yêu mến từ mọi người dành cho bạn và để giúp công việc của bạn được suông sẻ, thuận lợi.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn