8 loại người trong thiên hạ

Bạn là ai?

1 – NGƯỜI HÈN:

Người hèn sống phận ngựa trâu

Người hèn có tính đi đâu cũng luồn

Người hèn ngậm miệng luôn luôn

Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay!

2- NGƯỜI NGAY:

Người ngay ngẩn mắt ban ngày

Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia.

Người ngay đâu sợ miệng bia

Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng.

3- NGƯỜI SANG:

Người sang phong cách đàng hoàng

Người sang cư xử rõ ràng dưới trên.

Người sang thiên hạ biết tên

Người sang luôn biết mình nên làm gì.

4- NGƯỜI GIAN:

Người gian thập thụt thầm thì

Người gian sau trước chỉ vì mình thôi.

Người gian ăn nói lôi thôi

Người gian của bạn của tôi nhập nhằng!

5- NGƯỜI ÁC:

Người ác sát khí đằng đằng

Người ác bá đạo nhập nhằng vua tôi.

Người ác vì chỗ mình ngồi

Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy!

8 loại người trong thiên hạ

6- NGƯỜI TÀI:

Người tài tâm đức đắp đầy

Người tài không quản khó này khổ kia.

Người tài biết việc phân chia

Người tài tính trước họa kia phúc này.

7- NGƯỜI NGU:

Người ngu không biết gian ngay

Người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm.

Người ngu ân oán hay quên

Người ngu thường thích những tên nịnh thần!

8 – NGƯỜI KHÔN:

Người khôn lợi dụng xa gần

Người khôn phân định cái cần cái không .

Người khôn biết cách kể công

Người khôn tính việc vượt sông khi cần.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn