10 điều Phật dạy về chữ Hiếu

Phật giáo có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam nó như là chuẩn mực về đạo đức trên lĩnh vực tinh thần cho nhân dân.

Hiếu thảo là một đức tính mà Phật pháp luôn đề cao.

1. Phụng thờ cha mẹ

Đức Phật dạy :

” Hiếu với Mẹ Cha tức là kính Phật .”

Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ.

Khéo phụng thờ Cha mẹ như phụng thờ Phật vậy (Kinh Đại Tập)

2, Mười ân đức của đấng sinh thành

Đức Phật dạy ân đức cha mẹ có 10 điều :

ân giữ gìn mang thai trong 9 tháng .

ân sinh sản khổ sở

ân sinh rồi quên lo

ân nuốt đắng nhổ ngọt

ân nhường khô nằm ướt

ân bú mớm nuôi nấng

ân tắm rửa chăm sóc

ân xa cách thương nhớ

ân vì con làm ác

ân thương mến trọn đời .

3. Đạo Hiếu trong Đạo Phật

“Hiếu thuận đối với cha mẹ, Sư trưởng, chư Tăng, đối với Tam bảo – sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng, sự hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự, đình chỉ mọi sự tội lỗi”.

Cho nên đạo Phật còn gọi là Đạo Hiếu. (Kinh Phạm Võng)

4. Đền đáp ơn cha nghĩa mẹ

Vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tuỷ, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ.

Giả như có ai gặp lúc đói khát, phá hoại thân thể, cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ.

Vì cha mẹ mà trăm kiếp nghìn đời, đâm tròng con mắt, cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân cũng không trả nỗi công ơn cha mẹ.

Dù vì cha mẹ, đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ. (Kinh Báo Ân Cha Mẹ)

 5. Bất hiếu là tội nặng nhất trong các tội nặng

Phật dạy rằng:

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu

Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”. (Kinh Nhẫn Nhục)

10 điều phật dạy về chữ hiếu

6. Luật nhân quả trong chữ Hiếu

Vui thay hiếu kính mẹ

Vui thay hiếu kính cha

Vui thay kính Sa môn

Kính bậc thánh vui thay

(Kinh Pháp Cú)

 7. Đạo Phật và Phật tử đề cao Đạo Hiếu

“Phạm Thiên, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa với Mẹ Cha; các Đạo sư ngày xưa, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa vói Mẹ Cha, đáng được cúng dường, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa với Mẹ Cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ kheo là Mẹ Cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời”

8. Phật dạy về tình mẫu tử

“Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng

Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn

Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ

Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.” (Kinh Tâm Địa Quán)

9. Nghĩa mẹ là biển trời

“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. (Kinh Tương Ưng)

10. Người làm tròn Đạo Hiếu cũng như tu thành Đạo Phật

Nầy các Tỳ kheo! Những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, được chấ nhận như ngang bằng với bậc Đạo sư, đáng được kính trong và cúng dường (Tăng Chi Bộ)

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn